1
درخواست راهنمایی تفاوت سکه های چکشی
با سلام. در مرور کتابهای سکه شناسی تصاویر بعضی از سکه های چکشی درج نشده و یا تصاویر کتابها با هم متفاوته. ایا ممکنه یک سکه چکشی مربوط به یک دوره در چند جای مختلف و یا به مانند امروز در تعویض قالب ضرب شکل سکه تغییراتی داشته باشد؟