1
تعيين نوع و دوره سكه
باسلام. لطفا سكه مذكور را شناسايى و نوع و دوره اش را بيان كنيد.
وزن:١/٤٠گرم قطر:١٦ميليمتر ضخامت:١/٥ميليمتر
باتشكر.