2
اصالت مدال پاداش خدمت رضا شاه
با سلام بی زحمت میخواستم ببینم این دو مدال پادشاه قدمت رضا شاه اصل هست یا نه ممنون