0
مدال ناصرالدینشاه
باسلام خدمت اساتید گرامی ودوستان عزیز
اصل یا بدل بودن وهمچنین درصورت اصل بودن حدود تقریبی آن را بفرمایید
سپاس