0
تعيين نوع و دوره سكه چکشی
باسلام. لطفا سكه مذكور را شناسايى و نوع و دوره اش را بيان كنيد.
وزن:١٤/٩٨گرم ضخامت:٣ميلى متر قطر:٢٨-٣٠ميلى متر
باتشكر.