2
تعيين نوع و دوره سكه نقره
باسلام.
لطفا سكه مذكور را شناسايى ونوع و دوره اش را بيان كنيد.
وزن:٤/٠١گرم ضخامت:٢ميلى متر قطر:٢٣-٢٨ميلى متر
باتشكر.