1
شناسايى اصالت سكه
باسلام.
لطفاً سكه مذكور را شناسايى و تعیین اصالت کنید.
وزن سكه:١٣/٣٤گرم.
قطر سكه:٢٨ميلى متر
ضخامت:٣ميلى متر
باتشكر.

ویرایش شده: پرسش در مورد قیمت سکه های چکشی ممنوع می باشد.