1
تعریف واریته
آیا بنظر کارشناسان محترم این تعریف برای تشخیص واریته جامع و مانع هست؟ : "هرگاه برای ادامه ضرب سکه ای قالب جدیدی تهیه شود که تفاوت جزئی با قالب قبلی داشته باشد و یا از پولکی متفاوت با پولک قبلی استفاده شود واریته ایجاد می گردد."