صفحه قبل
1000 دینار 1281
با سلام این سکه در اتریش ضرب شده است یا فرانسه؟
چون تو سایت ایران انتیک نوشته شده است فرانسه.
سپاس