سکه 5000دینار ناصرالدین شاه
باسلام
سکه پیوست بنظر اساتید محترم اصل ودارای ارزش میباشد یاخیر؟