4
کیفیت ضرب
با شروع ضرب سکه های ماشینی در زمان ناصرالدین شاه سکه های 2000دینار با نوشته ناصرالدین و سپس صاحبقران در اوج زیبایی از نظر خط و کیفیت ضرب قرار داشتند ولی ضربهای آخر از نظر کیفیت رو به افول گذاشت و در زمان مظفرالدین شاه کیفیت ضرب سکه ها به شدت کاهش پیدا کرد در صورتیکه با گذشت زمان تجربه بیشتری در طراحی و ضرب باید داشته باشند به نظر شما عزیزان علت چه می تواند باشد؟