1
دوهزار دینار احمد شاه
با سلام خدمت استاد موسوی
در کتاب سکه های ماشینی قاجار دوهزار دینار 1330 تاریخ زیر پای شیر در ردیف کم یاب ارزیابی شده و تاریخ 1331 زیر پای شیر در ردیف کم ارزیابی شده ولی در سایت ایران آنتیک قیمت تاریخ 1331 خیلی بیشتر است نسبت به تاریخ 1330 علت چیست