0
درخواست شناسایی سکه
از دوستان تقاضا دارم بهم کمک کنید و سکه نقره ای که عکسش رو فرستادم شناسایی کنید
تا جایی که میدونم سکه نقره چکشیه اما هیچی نتونستم درباره ش پیدا کنم