1
تعیین اصالت سکه دوره ساسانی
سلام خدمت کارشناسان محترم سایت سکه ها
در مورد اصالت این سکه میخواستم مطمئن بشم و اینکه مربوط به کدام پادشاه است