۲ ریال ۱۳۳۶ مصدقی
به نظر شما بهتره که دسته پشت سکه با فرز انگشتی برداشته بشه یا به همین صورت بمونه، با توجه به اینکه سکه کمیابیه؟