4
کیفیت سکه 20 ریال 1357
سلام وعرض ارادت خدمت همه بزرگوار آن
لطفا کیفیت سکه 20 ریال 1357 در تصویر را بیان فرمایید.