2
آسیب دیدگی روکش سکه
با سلام مجدد
در سکه دوهزار دینار تصویری احمد شاه کنار صورت روکش سکه بصورت پوسته جدا شده دیده می شود علت چیست