2
خوردگی روکش سکه
با سلام
بر روی صورت شیر در سکه 5000 دینار احمد شاه اثر خوردگی وجود دارد علت آن چیست