دلیل ارور فیلیگران متمایز اسکناس جفت
سلام استاد موسوی و دیگر کارشناسان و دوستان گرامی...
دلیل اینکه در اسکناس جفت 2 فیلیگران متفاوت وجود دارد چیست؟
ممکن است دستگاه یکی در میان فیلیگران متفاوت زده باشد؟ .
آیا چنین اشتباه سیستماتیکی ممکن است یا خطاب عمدی در کار بوده است؟
در کل ممنون میشوم اگر دلیل این ارور را توضیح دهید تا به دانش من و دیگر کاربران افزوده شود
با سپاس فراوان