3
راهنمایی سکه یک پنی
سلام عرض شد.
دوستان بفرمایید این سکه اصلی است و چقدر ارزش دارد و ایا برای نکهداری مناسب است؟