-6
نرخ گذاری سکه و قراردادهای فوتبال
یک زمانی برای متوقف کردن قیمت نجومی بازیکنان فوتبال قانون سقف پرداخت (حدودا 350 میلیون) وضع شد که نه تنها هیچ کمکی نکرد بلکه باعث شد بازیکنان بدردنخور هم ادعای سقف رو بکنند و عملا سقف تبدیل به کف گردید و دیگر بازیکن زیر 350 میلیون پیدا نمیشد...
دوستان بیایید کاری کنیم این داستان در مورد سکه اتفاق نیفتد...
فی المثل در ماجرای تعیین قیمت سکه های دستک دار (1000 دینار یکقران ناصری) وقتی بحث از قیمت سکه بر اساس 30% بیشتر از نرخ نقره است کدام مرجع در مورد قیمت نقره باب دوستان است؟
من به شخصه در مورد سکه آسیب دیده یکهزار دیناری (بر اساس قیمت پایه و فلز) هیچگاه بیشتر از 50 هزار نمیدم (از قرار گرمی 10هزار)