2
سکه ناصرالدین شاه و مظفری
دوستان ایا داشتن دستگیره روی قیمت سکه تاثیر داره سکه هایی که عکسشونو میزارم یک قران ناصرالدین شاه و پانصد دینار مظفرادین شاه امکان اینکه قیمت کارشناسی رو بهم ب.ید وجود داره یکی از سکه های سک قرانی و پانصد دیناری ارور چرخش دارن