2
نوشته پشت بسته و یا باز
نوشته پشت ده ریالی باز و یا بسته به چه معنی است آیا منظور اعداد تاریخ است یا چیز دیگری