0
ارزش اسکناس
ضمن عرض خداقوت خدمت همگی دوستان ...
چون هیچگونه اطلاعاتی در باب اسکناس ندارم به نظر دوستان این شماره سریال ارزش خاصی دارد؟؟؟؟
1/1