4
چاپ اسكناس قاجارى
سلام
باتوجه به اينكه دردوره حكومت ناصرالدين شاه قاجار اسكناس چاپ و مورد استفاده قرار مى گرفت... چرا ساير پادشاهان قاجار باتوجه به اينكه باگذشت زمان نسبت به دوره ناصرالدين شاه و در نتيجه پيشرفت تكنولوژى نسبت به اوايل چاپ اسكناس اقدام به چاپ اسكناس به نام و تصوير خود نكردند و همچنان تأكيد بر ضرب سكه داشتند؟ (حتى دوران احمد شاه... درصورتى كه بعد از احمدشاه ، رضاشاه پهلوى اقدام به چاپ اسكناس كرد...)
شاد و پيروز باشيد