2
نوع و اصالت سکه
سلام. اساتید گرامی از نوع و اصالت این سکه اطلاعی دارند؟ مربوط به کدام دوره تاریخی هست؟