2
مواظب متقلبین سکه باشید!
در سکه ذیل دندانه رقم 2 در 1312 دستکاری شده و متقلبانه تبدیل به 1313 شده . این نمونه رو ارسال کردم تا با انواع تقلب و دستکاری سکه بهتر آشنا بشیم