0
سکه 0 ریالی
به نظر دوستان اشکال سکه فوق از چیست؟
ارور قالب بوده است؟
یا به مرور زمان عدد 1 آن پاک شده است؟