1
ارزش ارور
سلام
قيمت اين سكه باتوجه به ارور آن چقدر هست؟
٢٠ ريالى عددى هست