3
تصحیح اطلاعات سایت
با سلام خدمت آقای موسوی . خواستم این نکته را متذکر شوم که طبق مندرجات کاتالوگ های معتبر و همچنین کتاب "سکه های طلای ماشینی ایران" ، تاریخ ضرب مسکوک موسوم به "بیست و پنج تومان سفر فرنگ" ، ۱۳۰۷ می باشد که در سایت سکه ها به اشتباه ، ۱۳۰۱ درج شده است . خواستم بپرسم دلیل خاصی دارد که تاریخ ۱۳۰۱ مندرج در سایت را تغییر نمی دهید یا نمونه ای مسکوک بیست و پنج تومان سفر فرنگ در سال ۱۳۰۱ نیز ضرب شده است ؟