1
ضرب سكه در خارج از ايران در دوران قاجار
سلام
چرا با وجود ضرابخانه در ايران در دوران قاجار، ضرب برخى از سكه ها مانند ٥٠ دينار، ١٠٠ دينار احمد شاه و... در خارج كشور (بروكسل) صورت مى گرفت؟
موفق باشيد