2
دوران اوج ضرب سكه
سلام
عيدسعيد فطر را خدمت همه كارشناسان و دوستان عزيز تبريك عرض ميكنم...
١-به نظر شما دوره اوج ضرب سكه (باتوجه به معيار زيبايى) در ايران كدام دوره هست؟ علت؟
٢-دوره افول ضرب سكه (از نظر زيبايى) در ايران كدام دوره هست؟ علت؟
موفق و سربلند باشيد