5
خط مندرج بر مسکوکات قاجار
با سلام خدمت کارشناسان گرامی . مندرجات مسکوکات ماشینی قاجار همگی به خط نستعلیق می باشند اما می خواستم بدانم که آیا طی دوره ی ضرب چکشی سکه های قاجار ( ۱۲۹۷ - ۱۱۹۳ هجری ) همگی مسکوکات با همین خط عرضه شده اند یا دیده شده که نوشته های روی برخی سکه های این دوره ی تاریخی با شیوه ای دیگر کتابت شده باشند ؟