7
مدال غیرت احمدشاه
با سلام . در نمونه های مختلف مدالهای غیرت احمدشاه اعم از برنز و نقره مشاهده شده که عدد ۷ در سال مدال، به صورتی ناهمگون با سایر ارقام ( ۱۳۳ ) درج گردیده است . آیا این عدد پانچ شده است ؟ و در صورت پانچ بودن، دلیل این اقدام چه می باشد ؟ خصوصا آنکه به نظر می رسد از ابتدا نیز قرار بر ضرب آن تنها در یک سال ( به مناسبت دهمین سال جلوس احمدشاه بر اریکه ی سلطنت ) بوده است.