1
انواع مختلف یک تاریخ
سلام استاد موسوی
به نظر شما این مدل تاریخ واریته محسوب میشود؟
آیا به ارزش سکه اضافه میکند؟