1
اصالت مدال ستارخان
سلام
نظر اساتید مخصوصا استاد موسوی در مورد مدال(اصلی یا تقلبی یا ضرب دوم بودن) مدال چیست؟
سپاس