راهنمایی ده ریالی پهلوی کشیده
باسلام واحترام .
۱ .الیاژ سکه در تصویر باسکه های پهلوی کشیده های معمول فرق دارد .
۲ .نقره هم نیست .
۳ .درصورت اصل بودن ایا سکه کمیابی هست ؟