1
راهنمایی سکه یکدلاری
سلام واحترام
۱. فرورفتگیهای مکرر در روی سکه از زمان پانج است؟
۲. با توجه به کیفیت و تاریخ سکه لطفا ارزش آن را هم بفرماید؟