1
50 دیناری 1316 و 1317
با سلام.
آیا سکه های 50 دیناری با تاریخ ضرب مشخص 1316 و 1317 با کیفیت موجود در تصویر دارای ارزش مادی می باشند؟