1
پولک ضرب نشده
با سلام.
آیا تصویر مجاور سکه 50 دیناری یک پولک ضرب نشده می باشد؟
ضخامت آن به اندازه زخامت یک سکه یک ریالی پهلوی می باشد.
آیا در صورت پولک بودن ارزش مادی دارد؟
سپاس
وزن 2.950 می باشد.