2
کارشناسی ارزش 50 دیناری با چرخش 45 درجه
با سلام.
لطفا نظر کارشناسی در رابطه با قیمت سکه 50 دینار با چرخش 45 درجه مرحمت بفرمایید.
سپاس