2
ضرب بیروت
با سلام. احتراما در تبریز برای سکه های ربع و نیم و یک و.... پهلوی گاهی اوقات ضرب بیروت گفته میشود. منظور از ضرب بیروت چیست؟ آیا سکه های ایران در بیروت ضرب می شد؟