1
۵۰۰۰ دیناری مظفرالدین سلطان
قیمت سکه پنج هزار دیناری مظفرالدین سلطان ۱۳۲۰