2
خرید ربع سکه
آیا برای خرید ربع سکه باید به تاریخ ضرب آن نیز توجه نمود؟
خرید ربه سکه از سال 86 به بعد بهتر است یا خرید ربع سکه ی طرح قدیم؟