1
تشخیص اصالت سکه
سلام
لطفا فقط نظرتان را در مورد اصالت سکه یا تقلبی بودن آن بیان کنید
از کلکسیون شخصی خودم می باشد