2
واریته سکه ده ریال 1362
سلام. در تصویر پشت سکه ده ریالی 1362 تفاوتی درشت و ریز بودن گلهای دور متن میباشد. لطفا نظر خود را در خصوص امکان وجود قالب دیگر این سکه بفرمایید