1
ارزش ارور سكه ربعى ناصرالدين شاه
سلام
بنده يك سكه ربعى ناصرالدين شاه دارم كه تاريخ آن ٢٧درج شده...ولى اين سكه سوراخ شده هست...
باتوجه به تاريخ وكيفيت اين سكه قيمتش روچقدرارزيابى مى كنيد؟(هرچندكه اكثرسكه هاى سوراخ شده ارزش كلكسيونى چندانى ندارند...ممنون ميشم اگه قيمت كارشناسى خودتون روبفرماييد)
موفق باشيد