1
تاریخ سکه
سلام استاد موسوی
اول اینکه آیا میتوان ادعا کرد که این سکه 1340 می باشد؟
دوم اینکه با توجه به سوپربانکی بودن سکه ارزش روز آن حدودا چقدر می باشد