1
ایا شما خرید دارید؟
با سلام من ۵۱تا دو ریالی ۱۳۵۴ چرخش ۴۵
۸۱تا دوریالی ۲۵۳۶ چرخش۱۸۰
۶۵تا یک ریالی ۱۳۵۴ ۴۵درجه
۸۰تا یک ریالی ۲۵۳۶ ۱۸۰درجه
۷۸دوریالی پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی
۲۴تا هم دو ریالی ولی گاتی هستن
درضمن سکه ها همشون ترو تمیز هستن با کیفیتدممنون میشم پاسخ بدین