3
ارور و ارزش سکه 2 ریال پهلوی
با سلام آیا سکه ارور دارد و ارزش آن چقدر می باشد؟
همچنین سکه دارای یک تو رفتگی به ضخامت حدودا 1 میلیمتمر به سمت روی آن می باشد و گود است